Σάββατο 23 Απριλίου 2016

ΠΑΣΧΑ 2016!!

0σχόλια
"Η προσαγωγή του Χριστού ενώπιον του Πιλάτου, όπου καταδικάζεται σε σταυρικό θάνατο."
Η ιστοσελίδα του "Papaveri48" εύχεται σε όλους τους φίλους της ιστοσελίδας Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!!

Το Λάθος

2σχόλια
Κατά την περίοδο των εκπτώσεων ένας έμπορος ρούχων ζήτησε από την υπάλληλο  του να μειώσει τις τιμές των 1.000 κομματιών διαφόρων ρούχων που είχε στο μαγαζί του κατά 20%. Η υπάλληλος όμως έκανε λάθος, και αντί να μειώσει τις τιμές των ρούχων κατά 20%, μείωσε τις τιμές των ρούχων κατά 20 €. Με τον τρόπο αυτό ο έμπορος θα ζημιώνονταν, εάν πουλούσε όλα τα ρούχα, κατά 8.000 €. Ποια ήταν η αρχική μέση αξία των 1.000 κομματιών; (Κατ.34)
Πηγή:Περιοδικό «Απολλώνιος», τεύχος #4

Λύση

Λύση του μαθηματικού Νίκου Λέντζου.
H μείωση που θα έκανε ο υπάλληλος θα ήταν:
20 x 1.000 = 20.000 ευρώ
και θα προξενούσε ζημία 8.000 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι από την πώληση όλου του εμπορεύματος η έκπτωση θα ήταν:
20.000 - 8.000 =12.000 ευρώ.
Αν «Α» ήταν η αρχική η αξία όλου του εμπορεύματος τότε:
Αx20%=12.000 ευρώ ή Α = 60.000 ευρώ
Η μέση τιμή Τ κάθε κομματιού είναι:
Τ= 60.000:1000 = 60ευρώ.
Συνοπτικά:
Κομμάτια: 1.000
Μέση τιμή Τ κάθε κομματιού: 60 ευρώ.
Αρχική αξία εμπορευμάτων: 60.000 ευρώ.
Συνολική έκπτωση του εμπορεύματος (20%): 12.000 ευρώ.
Μείωση τιμής πώλησης 20 ευρώ/τμχ = 20.000 ευρώ.
Ζημία: 20.000-12.000 = 8.000 ευρώ.

Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Η Εργασία

2σχόλια
Ο Ανδρέας και ο Βασίλης είναι ελαιοχρωματιστές και συγχρόνως φίλοι και
συνέταιροι.Δουλεύουν  πάντα μαζί. Ο Ανδρέας για να βάψει ένα σπίτι χρειάζεται
10 ημέρες και ο Βασίλης για να τελειώσει την ίδια  εργασία χρειάζεται  15 ημέρες.
Ανέλαβαν να βάψουν ένα σπίτι. Ο Ανδρέας εργάσθηκε  μόνος του για  4 ημέρες
και μετά αποχώρησε για κάποιο λόγο. Πόσες μέρες θα  χρειαστεί ο Βασίλης για να  
τελειώσει το υπόλοιπο μέρος της εργασίας αυτής; (Κατ.34)

Λύση

Ο Ανδρέας σε μία μέρα τελειώνει το 1/10 της εργασίας, άρα σε 4 ημέρες τελειώνει τα 4/10=2/5 της εργασίας. Όταν ο Ανδρέας αποχωρεί, απομένουν τα 6/10 =3/5 της εργασίας. Αφού ο Βασίλης τελειώνει σε μία ημέρα το 1/15 της εργασίας, για να τελειώσει το υπόλοιπο της εργασία που απέμεινε θα χρειαστεί:
[(3/5)*15]=45/5=9 ημέρες για να ολοκληρώσει την εργασία αυτή.

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Οι Τιμές

5σχόλια
Οι αριθμοί 203 και 298 διαιρούμενοι με το θετικό ακέραιο «x» δίνουν και οι δυο υπόλοιπο 13. Ποιες είναι οι δυνατές τιμές του «x»; (Κατ.34)

Λύση

Οι δυνατές τιμές του «χ» είναι (χ=19) και (χ=95). Βάσει των δεδομένων της εκφώνησης του προβλήματος έχουμε τις εξισώσεις:
203 = χ*κ +13 (1)
298 = χ*λ +13 (2)
Όπου κ, και λ θετικοί ακέραιοι..
Από την (1) συνάγουμε ότι:
203 = χ*κ +13 ---> χ*κ=203-13 ---> χ*κ=190 (3)
Από τη (2) συνάγουμε ότι:
298 = χ*λ +13 ---> χ*λ=298-13 ---> χ*λ=285 (4)
Επομένως ο χ είναι κοινός διαιρέτης των 190 και 285. Επειδή Μ.Κ.Δ.(190, 285) = 5,. 19 , οι δυνατές τιμές του χ είναι οι διαιρέτες του (190, 285), δηλαδή οι 1, 5, 19 και 95. Όμως, εξ υποθέσεως, πρέπει χ>13, οπότε τελικά θα είναι: χ =19 ή χ = 95.
Αντικαθιστούμε τις τιμές του «χ» 19 και 95 στη (3) κι’ έχουμε:
χ*κ=190 ---> 19*κ=190 ---> κ=190/19 ---> κ=10 (5)
χ*κ=190 ---> 95*κ=190 ---> κ=190/95 ---> κ=2 (6)
Αντικαθιστούμε τις τιμές του «χ» 19 και 95 στη (4) κι’ έχουμε:
χ*λ=285 ---> 19*λ=285 ---> λ=285/19 ---> λ=15 (7)
χ*λ=285 ---> 95*λ=285 ---> λ=285/95 ---> λ=3 (8)
Επαλήθευση:
203 = χ*κ +13 ---> 203=19*10+13 ---> 203=190+13
203 = χ*κ +13 ---> 203=95*2+13 ---> 203=190+13
298 = χ*λ +13 ---> 298=19*15+13 ---> 298=285+13
298 = χ*λ +13 ---> 298=95*3+13 ---> 298=285+13
Λύση του μαθηματικού Νίκου Λέντζου:
[Ταυτότητα της Ευκλείδειας: Δ=δ*π+υ με υ=0,1,2,...,(δ-1)]
203=α*χ+13 ---> α*χ=203-13 ---> α*χ=190 ---> α=190/χ με "χ" μεγαλύτερο του 14
298=β*χ+13 ---> β*χ=298-13 ---> β*χ=285 ---> β=285/χ με "χ"μεγαλύτερο του 14
Αναζητούμε τους κοινούς και μεγαλύτερους του 14 διαιρέτες των 190 και 285. Αλλά 190=2*5*19 και 285=3*5*19 με κοινούς και μεγαλύτερους του 14 διαιρέτες τους αριθμούς: 19 και 45 οι οποίοι είναι και οι δυνατές τιμές του "χ".
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes